top of page
Zoeken

CORONA PROTOCOL E.H.R.C. MARATHON

INLEIDING

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd in samenwerking met de vereniging. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van onze vereniging. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een protocol, dat op hoofdlijnen is ontwikkeld door NOC-NSF. EHRC Marathon sluit aan bij dit protocol, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. EHRC Marathon organiseert en begeleidt de sportactiviteiten en heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met onze vereniging over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

LET OP: Op dit moment (versie 29-04-2020) heeft de vereniging nog geen overleg gehad met de gemeente en zijn onze plannen nog niet door de gemeente beoordeeld. Ook heeft de gemeente de accommodatie Rolschaatsbaan Zuiderpark nog niet schoongemaakt, gerepareerd en vrijgegeven voor gebruik. Dit protocol geldt dus onder de voorwaarde dat er van de accommodatie gebruik gemaakt kan en mag worden. Het is NIET toegestaan dat de groepen onder en boven 13 jaar samen trainen. Welke praktische oplossing hiervoor wordt gekozen, wordt nog bericht. Het Bestuur

VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN EHRC Marathon hanteert voor iedereen de volgende regels: • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); • hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes; • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sport locatie; • douche thuis en niet op de sport locatie; • vermijd het aanraken van je gezicht; • schud geen handen; • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sport locatie en ga direct daarna naar huis.WAT DOET DE VERENIGING EN WAT DOEN HAAR BESTUURSLEDEN • EHRC Marathon stemt elk gebruik van de accommodatie eerst met de gemeente af of controleert of dit bij de gemeente is toegestaan en bekijkt welke faciliteiten en materialen er gebruikt mogen worden; • Op de rolschaatsbaan is een coördinator / corona-verantwoordelijke aanwezig die aanspreekpunt is voor de iedereen en voor de gemeente. Herkenbaarheid middels een hesje wordt nagestreefd; • De vereniging zorgt er voor dat te allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten; • De vereniging instrueert trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren; • EHRC Marathon zal de regels communiceren met de trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen (www.ehrcmarathon.eu en e-mail) en zal die regels zoveel mogelijk zichtbaar op de accommodatie tonen, waar mogelijk middels de door NOC-NSF voorgestelde posters en borden; • De vereniging instrueert trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag; • De vereniging zorgt waar nodig en indien mogelijk voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers/instructeurs; • De vereniging zorgt op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht; • EHRC Marathon moet de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten houden. Zij zorgt er wel voor dat de sportmaterialen op de rolschaatsbaan beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; • De vereniging zorgt waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS De Vereniging brengt het volgende onder uw aandacht: • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de rolschaatsbaan; • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;


• was of desinfecteer je handen na iedere training; • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.VOOR SPORTERS De vereniging adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren: • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/vereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; • kom alleen naar de sport locatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sport locatie; • kom in sportkleding naar de sport locatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sport locatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden; • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; • verlaat direct na de sportactiviteit de sport locatie.VOOR OUDERS EN VERZORGERS We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: • informeer uw kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ vereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; • breng je kind(eren) alleen naar de sport locatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; • breng je kind(eren) niet naar de sport locatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; • breng je kind(eren) niet naar de sport locatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; • breng je kind(eren) niet naar de sport locatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sport locatie; • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sport locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sport locatie; • volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sport locatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; • direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de sport locatie / afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


12 weergaven

Comments


bottom of page