Zoeken

Update : CORONA PROTOCOL E.H.R.C. MARATHON

versie: 5 juni 2020


INLEIDING

Vanaf 1 juni mag iedereen weer trainen in de buitenlucht. Dus niet alleen de jeugd tot 18, maar ook de ouderen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd in samenwerking met de vereniging. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van onze vereniging.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een protocol, dat op hoofdlijnen is ontwikkeld door NOC-NSF.

EHRC Marathon sluit aan bij dit protocol, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 1 juni geldende (nood)verordeningen/regels. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels, zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

EHRC Marathon organiseert en begeleidt de sportactiviteiten en heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met onze vereniging over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de regels ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.


LET OP:

Op dit moment (versie 1 juni 2020) heeft de vereniging overleg gehad met de gemeente en zijn onze plannen door de gemeente beoordeeld en goed bevonden.

Dit overleg was ook nodig, omdat de commerciële horeca naast onze accommodatie weer open is en de regels voor ons als sporters soms op gespannen voet staan met de regels voor de horeca.

Bekijk de regels hierna ook nog eens extra in verband met die wijzigingen. Vermijd zoveel mogelijk bezoek aan de horeca en vooral vermenging met de terrasbezoekers. De boetes zijn niet mals.

Het Bestuur
VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN

EHRC Marathon hanteert voor iedereen de volgende regels:

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor jeugd tot 18 jaar);

• hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. Vermijd bezoek aan de horeca.WAT DOET DE VERENIGING EN WAT DOEN HAAR BESTUURSLEDEN

• EHRC Marathon stemt elk gebruik van de accommodatie eerst met de gemeente af of controleert of dit bij de gemeente is toegestaan en bekijkt welke faciliteiten en materialen er gebruikt mogen worden;

• Op de rolschaatsbaan is een coördinator / corona-verantwoordelijke aanwezig die aanspreekpunt is voor de iedereen en voor de gemeente. Herkenbaarheid middels een hesje wordt nagestreefd;

• De vereniging zorgt er voor dat te allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;

• De vereniging instrueert trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

• EHRC Marathon zal de regels communiceren met de trainers, sporters en hun ouders via de eigen

communicatiemiddelen (www.ehrcmarathon.eu en e-mail) en zal die regels zoveel mogelijk zichtbaar op de accommodatie tonen, waar mogelijk middels de door NOC-NSF voorgestelde posters en borden;

• De vereniging instrueert trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;

• De vereniging zorgt waar nodig en indien mogelijk voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers/instructeurs;

• De vereniging zorgt op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;

• EHRC Marathon moet de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten houden. Zij zorgt er wel voor dat de sportmaterialen op de rolschaatsbaan beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;

• De vereniging zorgt waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS